Gürmar Online: Sanal ve Online Market Alışverişi- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Ara

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA, İŞLEME VE İMHA POLİTİKASI

 

 GÜRSAN SÜT VE ET ÜRÜNLERİ BESİCİLİK GIDA İNŞAAT ULAŞTIRMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Sanayi Cd. No:17 Sarnıç, Gaziemir, İzmir

 

BÖLÜM - GİRİŞ

 

1.1. GİRİŞ, AMAÇ VE KAPSAM

 

Avrupa Birliği kriterlerine uyum çerçevesinde uzun yıllar çalışılarak hazırlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 07.04.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, büyük ölçüde Avrupa Birliği’nin 95/46/EC sayılı direktifi ile aynı yönde düzenlemeler ihtiva etmekte olup, Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte bireylerin kişisel verilerinin bütüncül bir düzenleme içerisinde korunması yasal düzenleme altına alınmıştır.

 

Merkezi Sanayi Cd. No:17 Sarnıç, Gaziemir, İzmir adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 98208 Sicil Numarası ve 0447008968900016 MERSİS Numarası ile kayıtlı Gürsan Süt ve Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Ulaştırma Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”, “Gürmar” veya “Veri Sorumlusu”) için büyük hassasiyet arz etmekte olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Kişisel verilerin korunması Şirketimizin öncelikleri arasında olup, Şirketimiz işbu Kişisel Verileri Koruma, İşleme ve İmha Politikası (“Politika”) ile yönetilen; çalışan adaylarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin iş birliği içinde olduğumuz kurumların ve onların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermektedir.

 

Şirketimizce benimsenen üstün hizmet kalitesi, bireylerin haklarına saygı, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, Kanun ile öngörülen yeni düzenlemeler doğrultusunda Şirketimiz iç işleyişinin Kanun, ikincil düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları ve düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat kapsamında düzenlenmesi şirketimizin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Bu nedenle Kanun’un getirdiği haklardan müşterilerimizi faydalandırmak ve Kanun’a uyum sürecini sağlamak için işbu Politika düzenlenerek yürürlüğe sokulmuştur. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Şirketimiz tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 

Politika ile Gürmar tarafından Kanun’a uyum için yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin Gürmar bünyesinde, Gürmar çalışanları ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını teminen; Şirketimizce hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, Şirket işleyişi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından her türlü idari ve teknik tedbirlerin alınmasını sağlamak, gerekli iç prosedürleri oluşturmak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimleri belirlemek, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için gerekli tüm tedbirler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmalarının kurulmasını sağlamak amaçlanmıştır.

 

Bu Politika; çalışan adaylarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin iş birliği içinde olduğumuz kurumların ve onların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

1.2. TANIMLAR

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle

 

açıklanan rızayı.

 

 

Kişisel Verilerin Anonim

Kişisel verilerin, maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle

Hale Getirilmesi

başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya

 

belirlenebilir   bir   gerçek   kişiyle   ilişkilendirilemeyecek   hâle

 

getirilmesini ifade eder.

 

 

Başvuru Formu

Kişisel  veri  sahiplerinin  haklarını  kullanmak  için  yapacakları

 

başvuruyu içeren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

Gereğince   İlgili   Kişi   (Kişisel   Veri   Sahibi)   Tarafından   Veri

 

Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formunu ifade

 

 

 

 

Çalışan Adayı

Şirketimize  herhangi  bir  yolla  iş  başvurusunda  bulunmuş  ya  da

 

özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan

 

gerçek kişileri ifade eder.

 

 

İş Birliği İçinde

Şirketimizin  her  türlü  iş  ilişkisi  içerisinde  bulunduğu  kurumlarda

Olduğumuz Kurumların

çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dâhil olmak üzere,

Çalışanları, Hissedarları,

gerçek kişileri ifade eder.

Yetkilileri

 

 

 

İş Ortağı

Şirketimizin  ticari  faaliyetlerini  sürdürürken   muhtelif  projeler

 

yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları

 

ifade eder.

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi

 

bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan

 

yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,

 

değiştirilmesi,  yeniden  düzenlenmesi,  açıklanması,  aktarılması,

 

devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da

 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her

 

türlü işlemi ifade eder.

 

 

Kişisel Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

 

 

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel  verilerin  silinmesi;  kişisel  verilerin  İlgili  Kullanıcılar  için

 

hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale  getirilmesini

 

ifade eder.

 

 

Kişisel Verilerin Yok

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri

Edilmesi

getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder.

 

 

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

 

“KVK Kurulu” veya

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

“Kurul”

 

 

 

 

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep

 

veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği,

 

sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili

 

veriler ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

 

 

Periyodik İmha

KVK  Kanunu’nda  yer  alan  kişisel  verilerin  işlenme  şartlarının

 

tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve

 

imha  politikasında  belirtilen  ve  tekrar  eden  aralıklarla  re’sen

 

gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini

 

ifade eder.

 

 

Şirket Yetkilisi

Gürmar Yönetim Kurulu Üyesi ve diğer yetkili gerçek kişileri ifade

 

 

 

 

Tedarikçi ve Hizmet

Gürmar’ün  ticari  faaliyetlerini  yürütürken  Şirketimizin  emir  ve

Sağlayıcılar

talimatlarına  uygun  olarak  sözleşme  temelli  veya  herhangi  bir

 

sözleşmesel ilişkisi bulunmadan olarak Gürmar’e ürün veya hizmet

 

sunan tarafları ifade eder.

 

 

Üçüncü Kişi

Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel

 

verileri Politika kapsamında işlenen gerçek kişileri ifade eder.

 

 

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri

 

işleyen gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.

 

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin

 

sistematik   bir   şekilde   tutulduğu   yerin   (veri   kayıt   sistemi)

 

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi

 

ifade eder.

 

 

Ziyaretçi

Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş

 

olan gerçek kişileri ifade eder.

 

 

 

2.      BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

2.1.   GENEL OLARAK

 

Gürmar, Anayasa’nın 20. maddesine ve Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Gürmar kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

 

Gürmar, Anayasa’nın 20. ve Kanun’un 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

 

Gürmar, Anayasa’nın 20. ve Kanun’un 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

Gürmar, Kanun’un 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

Gürmar, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

 

2.2. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

 

2.2.1.   Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

 

Gürmar; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Gürmar, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

 

2.2.2.   Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

 

Gürmar; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

 

2.2.3.   Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

 

Gürmar, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

 

Şirketimiz, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.

 

2.2.4.   İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

 

Gürmar, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

 

2.2.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

 

Gürmar, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

2.3. KİŞİSEL VERİLERİ, KANUN’UN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME

 

Kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

 

2.4.    KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

 

Gürmar, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kanun’un 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve Kanun’un 11. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibi’nin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

2.5.    ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Gürmar tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

 

Kanun’un 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

Kanun’a uygun bir biçimde Gürmar tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 

o   Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

o   Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

2.6.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda işbu Politika kapsamında yer verilen gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

2.6.1.   Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak aşağıda sayılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 

✓    Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,

 

✓       Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

 

✓    Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

 

✓     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

 

✓    Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

 

✓       Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

 

✓       Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 

✓     Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

2.6.2.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 

o        Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

o        Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

 

2.7.    KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

 

Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 

2.7.1.   Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir:

 

Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

 

✓                      Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

 

✓                       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

 

✓                      Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

 

✓                         Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

 

✓                         Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 

✓                       Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

 2.7.2.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Gürmar, özel nitelikli kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır.

 

 

3. BÖLÜM – GÜRMAR TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

 

Gürmar, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

 

3.1.    KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

 

Gürmar nezdinde; Gürmar’ın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişi grupları ile sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİ

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI

 

 

KATEGORİZASYONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

 

Kimlik Bilgisi

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

 

 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair

 

 

 

 

 

 

 

 

bilgilerin bulunduğu verilerdir, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk

 

 

 

 

bilgisi,  anne  adı-baba  adı,  doğum  yeri,  doğum  tarihi,  cinsiyet  gibi

 

 

 

 

bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi

 

 

 

 

numarası gibi bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

 

 

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

 

 

 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres,

 

 

 

 

e-mail adresi, faks numarası gibi bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

Aile Bireyleri ve Yakın

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

 

Bilgisi

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

 

 

 

parçası   olarak   otomatik   olmayan   şekilde   işlenen;   Şirketimiz

 

 

 

 

departmanları   tarafından   yürütülen   operasyonlar   çerçevesinde,

 

 

 

 

Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketimizin ve

 

 

 

 

kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla

 

 

 

 

kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları

 

 

 

 

ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

Fiziksel Mekân Güvenlik

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

 

Bilgisi

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

 

 

 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte,

 

 

 

 

fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere

 

 

 

 

ilişkin  kişisel  veriler;  kamera  kayıtları,  ses  ve  görüntü  kayıtları  ve

 

 

 

 

güvenlik noktasında alınan kayıtlar gibi bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

Finansal Bilgi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

 

 

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

 

 

 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin kişisel veri

 

 

 

 

sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü

 

 

 

 

finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel

 

 

 

 

veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası gibi bilgiler

 

 

 

 

 

 

Görsel/İşitsel Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

fotoğraf  ve  kamera  kayıtları  (Fiziksel  Mekân  Güvenlik  Bilgisi

 

kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren

 

belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

 

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

Şirketimizin  faaliyetlerini  yürütürken  gerek  Kişisel  Veri  Sahibi’nin

 

gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin

 

işlenen log kayıtları, bilgisayar kullanıcı adı ve parola bilgileri, internet

 

sitesi giriş-çıkış bilgileri, IP adresi bilgileri gibikişisel veriler.

 

 

Hukuki İşlem Bilgisi

Şirketimizin hukuki alacak ve haklarının tespiti,  takibi ve borçlarının

 

ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen dava ve icra dosya

 

bilgileri gibi veriler

 

 

Özlük Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimiz ile çalışma

 

ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına ve

 

Şirketimiz İnsan Kaynakları fonksiyonlarının işlemesi bakımından temel

 

teşkil edecek bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen SGK numarası,

 

bordro bilgileri, giriş-çıkış saat kayıtları, SGK hizmet dökümü gibi her

 

türlü kişisel veri

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

parçası  olarak  otomatik  olmayan  şekilde  işlenen;  Kanun’un  6.

 

maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, adli

 

sicil kaydı, din gibi)

 

 

Diğer Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen askerlik durumu, ilgi

 

alanları, motorlu taşıt ehliyet bilgisi, motorlu taşıt plakası, imza ve

 

eğitim-öğrenime ilişkin not ortalaması, mezuniyet tarihi, mezun olunan

 

okul, diploma gibi veriler

 

 

Mesleki Deneyim

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

Verileri

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; özgeçmişte yer alan

 

mesleki deneyime ilişkin veriler

 

 

 

3.2.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirketimiz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 

✓                      Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 ✓                       Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması

 ✓                       Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

✓                       Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi

 ✓                       Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

 ✓                       Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması

 ✓                      Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması

 ✓                       Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması

 ✓                      Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

 Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlemektedir:

 ✓                      Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 ✓                          Etkinlik yönetimi

 ✓                          İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

 ✓                          İş faaliyetlerinin yürütülmesi

 ✓                          Şirketimiz personel temin süreçlerinin yürütülmesi

 ✓                          Şirketimiz finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

 ✓                          Şirketimiz hukuk işlerinin icrası/takibi

 ✓                          Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 ✓                          Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası

 ✓                          Şirketimizin ticari politikalarının tespit, planlanma ve uygulanması

 ✓                       Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması

 ✓                       Şirketimize ait okul, tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması

✓                         İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,

 ✓                          Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,

 ✓                          Talep ve şikâyet yönetimi

 ✓                          Denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 ✓                          Şirketimiz itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi

 ✓                          Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

 ✓                          Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 3.3.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Gürmar, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

 Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Gürmar’ın o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 9. Bölümünde yer verilmiştir.

 Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

VERİ KATEGORİSİ

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

 

 

(en fazla)

 

Kimlik

hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

 

İletişim

hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

 

Özlük

(iş akdinin sona erme tarihinden itibaren) 10 yıl

 

Hukuki İşlem

hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

(ziyaretin tamamlanmasından itibaren) 30 gün

 

İşlem Güvenliği

2 yıl

 

Finans

10 yıl

 

Mesleki Deneyim

(iş akdinin sona ermesinden itibaren) 10 yıl

 

Sağlık Bilgileri

15 yıl

 

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik

10 yıl

 

Tedbirleri

 

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

10 yıl

 

Risk Yönetimi

10 yıl

 

Müşteri İşlem

3 yıl

 

Diğer – motorlu taşıt verileri

10 yıl

 

Diğer – öğrenim bilgileri

10 yıl

 

Diğer – ilgi alanları

1 yıl

 

Diğer – imza

10 yıl

 

Diğer – askerlik

(iş akdinin sona ermesinden itibaren) 10 yıl

 

 

 1.     BÖLÜM – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

 Gürmar tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politika’nın uygulama kapsamı Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Müşteriler, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler, Çalışanlar, Çalışan Adayları, Çalışan Yakınları, Şirket Yetkilileri, İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ile sınırlıdır.

 Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de Kanun kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

 Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır. 

Kişisel Veri

İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi

Kategorizasyonu

 

 

 

Kimlik

Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

 

Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcı Çalışanı, Kefiller, Kiraya Verenler ve

 

Kiracılar, Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçi, Tedarikçi Çalışanı

 

 

İletişim

Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

 

Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcı Çalışanı, Kiraya Verenler ve

 

Kiracılar, Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçi, Tedarikçi Çalışanı

 

 

Özlük

Çalışan

 

 

Hukuki İşlem

Çalışan, Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hizmet Sağlayıcılar,

 

Müşteriler, Tedarikçiler

 

 

Fiziksel Mekân

Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

Güvenliği

Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcı Çalışanı, Müşteriler, Potansiyel

 

Müşteriler, Tedarikçi, Tedarikçi Çalışanı, Ziyaretçiler

 

 

İşlem Güvenliği

Çalışan, Ziyaretçi

 

 

Finans

Çalışan, Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hizmet Sağlayıcılar,

 

Kiraya Verenler ve Kiracılar, Tedarikçi, Müşteri

 

 

Mesleki Deneyim

Çalışan Adayı, Çalışan

 

 

Sağlık Bilgileri

Çalışan, Çalışan Adayı, Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri

 

 

Ceza Mahkûmiyeti ve

Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Güvenlik Tedbirleri

 

 

 

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Çalışan, Çalışan Adayı, Hissedarlar Ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

 

Müşteriler, Hizmet Sağlayıcılar

 

 

Risk Yönetimi

Çalışan

 

 

Askerlik

Çalışan Adayı, Çalışan

 

 

İmza

Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

 

Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcı Çalışanı, Kefiller, Kiraya Verenler ve

 

Kiracılar, Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçi, Tedarikçi Çalışanı

 

Eğitim Verileri

 

Çalışan, Çalışan Adayı, Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri

 

 

 

Müşteri İşlem

 

Müşteri

 

 

 

  

 1. BÖLÜM – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

 Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

 Şirketimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 

 • Şirketimiz iş ortaklarına,
 • Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlarına,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. 

Veri Aktarımı

Tanımı

 

Veri Aktarım Amacı

 

Yapılabilecek

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişiler

 

 

 

 

 

 

 

 

Hissedarlar

Şirket’in pay sahibi gerçek

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket’in

 

kişilerdir.

şirketler   hukuku,   etkinlik   yönetimi   ve

 

 

kurumsal   iletişim

süreçleri

kapsamında

 

 

yürüttüğü  faaliyetlerin  amaçları  ile  sınırlı

 

 

olarak aktarılabilmektedir.

 

 

 

Şirket Yetkilileri

Şirketimiz yönetim kurulu

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin

 

üyeleri  ve  diğer  yetkili

ticari

faaliyetlerine

ilişkin

stratejilerin

 

gerçek kişiler

tasarlanması,  en  üst  düzeyde  yönetiminin

 

 

sağlanması  ve  denetim  amaçlarıyla  sınırlı

 

 

olarak aktarılabilmektedir.

 

 

 

Hukuken Yetkili

İlgili mevzuat hükümlerine

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki

Kamu Kurum ve

göre Şirketimizden bilgi ve

yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı

Kuruluşları

belge almaya yetkili kamu

olarak aktarılabilmektedir.

 

 

 

 

kurum ve kuruluşları

 

 

 

 

 

 

 

Gerçek Kişiler veya

İlgili mevzuat hükümlerine

İlgili   özel   hukuk   kişilerinin   mevzuat

Özel Hukuk Tüzel

göre şirketimizden bilgi ve

hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde

Kişileri

belge  almaya  yetkili  özel

talep

ettiği

amaçla

sınırlı

olarak

 

hukuk kişileri

aktarılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDAKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ

 Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

 6.1. KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 6.1.1.   Kişisel Verilerin İşlenmesi

 Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında 7.1.2. başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır.

 Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

 Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri için (ikincil işleme) işbu başlığın b, c, d, e, f, g ve h’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, Şirketimiz tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, kişisel veri sahiplerinin ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır. 

 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

 Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. 

 1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

 Bir sözleşmenin kurulması / ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 

 1. Şirketimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

 

Şirketimiz veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

f.      Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

 Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. 

 1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 1. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri verileri işlenebilecektir. 

6.1.2.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, 
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
 1. BÖLÜM – BİNA VE TESİS GİRİŞLERİ İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

 Şirketimiz tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. 

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz merkez ofis ver tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile merkez ofis ve tesis içlerinin takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

Güvenlik kameraları kullanılması ve merkez ofis ve tesislerinde giriş-çıkışların kayıt altına alınması yoluyla Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. 

7.1. ŞİRKETİMİZ BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETLERİ

 Şirketimize ait merkez ofis ve tesislerinde kamera ile izleme sistemleri bulunmaktadır. Bu bölümde Şirketimizin kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. 

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

i)                Şirketimizin  Bina,  Tesis  Girişlerinde  ve  İçerisinde  Yürütülen  Kamera  ile  İzleme Faaliyetleri

 Bu bölümde şirketimiz merkez ofis ve tesislerinin kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. 

 1. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi 

Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Şirketimiz, merkez ofis ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

 1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

 Şirketimiz tarafından Kanun’un 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Şirketimiz, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın (Bkz. Bölüm 3/Başlık 3.5) kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; internet sitemizde işbu Politika yayımlanmaktadır.

 

 1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

 Şirketimiz, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. 

 1. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 Şirketimiz tarafından Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

 1. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

 Şirketimizin, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri isimli 3.3. maddesinde yer verilmiştir 

 1. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

 Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

8.    BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

 Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanun’un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 8.1. ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanun’un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine bu bölümde açıklanan yöntemlerle kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 

8.2. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ

 Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanun’un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde şirketimizin kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu kapsamda şirket ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir. 

8.2.1.   Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

 Şirket, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Şirketimiz tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır: 

i)               Fiziksel Olarak Yok Etme

 Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. 

(ii) Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

 Tamamen/ kısmen otomatik yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinir/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesi yöntemleri kullanılır. 

(iii) Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

Şirketimiz bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir. 

8.2.2.   Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

 Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, anonim hale getirme tekniği kullanmamaktadır.

 9.      BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 

9.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 9.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 Şirket, Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

 Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

✓                       Şirket bünyesinde gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir. 

✓                       Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır. 

✓                      Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

 Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

✓                          Çalışanlar, Kişisel Veriler’in korunması hukuku ve Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. 

✓                      Şirket’in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır. 

✓                      Şirket’in iş birimlerinin yürütmekte olduğu Kişisel Veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin Kanun’un aradığı Kişisel Veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir. 

✓                      İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

 ✓                      Şirket ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirket’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, Kişisel Veri’leri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülerek Kanun’dan doğan yükümlülükler yerine getirilmektedir.

9.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 Şirket, Kişisel Veriler’in tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

✓                       Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. 

✓                       İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır. 

✓                         Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. 

✓                      Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 

✓                         Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır. 

✓                       Teknik konularda uzman personel istihdam edilmekte ve/veya dışardan danışman firma ile çalışılmaktadır. 

✓                       Kişisel Veriler’in toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

✓                       Çalışanlar, Kişisel Veri’lere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir. 

✓                       İş birimi bazında Kişisel Veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde Kişisel Veri’lere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 

✓                      Çalışanlar, öğrendikleri Kişisel Veri’leri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. 

✓                      Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir. 

9.1.3.   Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

 Şirket, Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır

Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

 Şirket tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

✓                       Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır. 

✓                       Teknik konularda uzman personel istihdam edilmekte ve/veya dışardan danışman firma ile çalışılmaktadır.

 ✓                      Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır. 

✓                       Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

✓                      Kişisel Veriler’in tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Veriler’in bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

 Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

 Şirket tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 ✓                       Çalışanlar, Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler. 

✓                       Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır. 

✓                      Şirket tarafından Kişisel Veriler’in saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

9.1.4.   Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

 Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirket’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 

9.1.5.   Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

 Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Veriler’in kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibi’ne ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir. 

9.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

 Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun’un 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirketimize iletmeleri durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve otuz günü geçmeyecek şekilde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olup işbu Politika’nın ilerleyen bölümleri kapsamında veri sahiplerinin haklarına daha ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

9.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

Şirketimiz tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın ilerleyen bölümleri kapsamında veri sahiplerinin haklarına daha ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

 1.   BÖLÜM – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun’un 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 10.1.    VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

 10.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

10.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

 Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 9.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler: 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler: 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması 

10.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 9.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir: 

 • www.gurmar.com.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Sanayi Cd. No:17 Sarnıç, Gaziemir, İzmir adresine iletilmesi  www.gurmar.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun gursananonimsirketi@hs01.kep.tradresinekayıtlıelektronik postaile gönderilmesiveyakvkk@gurmar.com.tr adresine elektronik posta gönderilmesi  Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

10.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

 Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir. 

10.2.    ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

 Kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların Şirketimize yapılması gerekmektedir.

 10.2.1. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

 Kişisel veri sahibinin, 10.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 10.2.2. Şirketimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

 Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 10.2.3. Şirketimizin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

 Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir: 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması. 
 1. BÖLÜM – ŞİRKETİMİZ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI

 

Şirketimiz tarafından Kanun düzenlemelerine uygun hareket edilmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının yürürlüğünü sağlamak için yönetişim yapısı kurmuştur. Şirketimiz bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Verilerin Korunması Üst Kurulu (“Üst Kurul”) oluşturulmuş ve Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. 

Bu Komite’nin görevleri aşağıda belirtilmektedir; 

 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve üst yönetiminin onayına sunmak üzere Üst Kurul’a iletmek. 
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun sağlanması hususlarını üst yönetimin onayına sunmak üzere Üst Kurul’a iletmek. 
 • Kanun ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak üzere Üst Kurul’a iletmek. 
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirketimiz içerisinde ve Şirketimizin iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak. 
 • Şirketimizin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak üzere Üst Kurul’a iletmek. 
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, kişisel veri sahiplerinin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak üzere Üst Kurul’a iletmek. 
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak üzere Üst Kurul’a iletmek. 
 • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirketimiz içinde yapılması gerekenler konusundaki önerilerini Üst Kurul’a iletmek.
 • KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri Üst Kurul’un koordinasyonunda yürütmek. 
 • Şirket üst yönetiminin ve Üst Kurul’un kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek

 Unvan : Gürsan Süt ve Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Ulaştırma Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mersis No : 0447008968900016

Telefon Numarası: 0 (232) 281 60 55

Faks Numarası: 0 (232) 281 20 25

 Posta Adresi : Sanayi Cd. No:17 Sarnıç, Gaziemir, İzmir

 KEP adresi: gursananonimsirketi@hs01.kep.tr